Exporting know - how. Harvesting profit.

Da vi er opmærksomme på effekten af svineproduktionen på miljøet, forsøger vi at gøre alt muligt for at minimere indvirkningen på alle niveauer. Til dette formål har vi foretaget vigtige investeringer, hovedsagelig som vedrører udbringning af gylle.

Den væsentligste miljøpåvirkning fra svineproduktionen er relateret til opbevaring, håndtering og anvendelse af gylle på landbrugsjord. Den overordnede miljøstrategi er at udnytte gyllen som gødning på markerne og ikke at betragte gødning som et affaldsprodukt.

Anvendelse af gylle sker i overensstemmelse med danske miljøbestemmelser, justeret til det rumænske klima, jorden og dyrkningsmønstret. Farmen overholder de rumænske forskrifter for opbevaring og anvendelse af gyllen.

Gyllen separeres via en mekanisk skrueseparator, der adskiller gyllen som tørstoffet og som flydende væske. Den flydende del opbevares i laguner, der har en kapacitet svarende til 9 måneders gylleproduktion, og som opfylder dansk lovgivning om opbevaring af gylle. Gyllen pumpes så vidt muligt direkte ud til marken for at minimere transportgener. De steder det ikke er muligt transporteres gyllen til markerne i lukkede tanke med lastbil. Gødningen spredes ud på landbrugsjorden med en gyllespreder, der er udstyret med et slangesystem og/eller nedfældes direkte.